F.LLI PIETTA - Perkusní revolvery

Revolver Navy Yank r. .36

Revolver 1851 Navy Yank r. .36 a .44

Revolver 1860 Army r. .44

Revolver 1860 Army r. .44

Revolver 1862 Spiller & Burr r. . 36

RevolverLemat Cavalry .44

Revolver LeMat Cavalry r. .44

Revolver Starr Single Action Model 1863 Army .44 - náhled

Revolver Starr Single Action Model 1863 Army r. .44 – Perk.